algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Linda's pedicure salon. 

 

1.Algemeen

 

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de medisch pedicure Linda’s pedicure salon en een klant waarop Linda’s pedicure salon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2. Diensten

 

Linda’s pedicure salon zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

 

3. Afspraken

 

Behandelingen vinden uitsluitend op afspraak plaats. Afspraken kunnen telefonisch of via de mail worden gemaakt.

De klant dient bij verhindering van een afspraak deze zo spoedig mogelijk – uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak – aan Linda’s pedicure salon door te geven. De afmelding kan telefonisch of via de mail geschieden.

Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, dan mag Linda’s pedicure salon 100% honorarium voor de gereserveerde tijd aan de klant doorberekenen.

Indien de klant meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk ruimte komt, dan mag Linda’s pedicure salon de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Bij verhindering van de afspraak door Linda’s pedicure salon, dienst deze annulering zo spoedig mogelijk aan de klant te zijn doorgegeven, doch uiterlijk 24 uur van te voren.

Bij verhindering door overmacht hoeven beide partijen zich niet aan bovenstaande verplichtingen te houden. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

 

4. Tarieven en betalingen

 

Linda’s pedicure salon vermeldt alle tarieven van behandelingen zichtbaar in de salon en op de website van de salon. De gemelde tarieven zijn inclusief 21% btw. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of de voorraad strekt.

De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de instrumentele behandeling en eventuele producten, contant of per pinbetaling te voldoen. In uitzonderlijke gevallen waarbij sprake is van onvoorziene omstandigheden, mag de klant de factuur per overboeking betalen. De klant stelt zich hiermee verplicht om de factuur per omgaande over te maken aan Linda’s pedicure salon.

Linda’s pedicure salon is gerechtigd om voor niet betaalde facturen een incassobureau in te schakelen.

Voor klanten die vallen onder de ketenzorg, zal de factuur voor de medisch noodzakelijke behandeling worden ingediend bij de podotherapeut.

 

5. Personeel in de praktijk

 

Indien Linda’s pedicure salon dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk acht, dan heeft zij het recht om zonder overleg met de klant bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers.

 

6. persoonsgegevens en privacy

 

De klant voorziet tijdens de eerste afspraak alle gegevens die relevant zijn voor een goede beroepsuitoefening aan Linda’s pedicure salon. De persoonlijke gegevens worden door Linda’s pedicure salon opgenomen in een geautomatiseerd systeem en behandeld volgens de richtlijnen in de wet bescherming persoonsgegevens. Gegevens kunnen uitsluitend met toestemming van de klant worden opgenomen in ons geautomatiseerd systeem genaamd Podofile. leest u ook eens onze privacy policy

Gegevens kunnen uitsluitend met toestemming van de klant ter beschikking worden gesteld aan andere disciplines zoals huisarts of medisch specialist. De klant heeft te allen tijde recht op inzicht in de eigen behandelgegevens.

 

7. Geheimhouding

 

Linda’s pedicure salon is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant verteld tijdens een behandeling.

De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, Linda’s pedicure salon verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

8. Aansprakelijkheid

 

Linda’s pedicure salon kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat klant onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante  lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Linda’s pedicure salon is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen die door de klant zijn meegenomen naar de praktijk en dienst erf.

 

9. Beschadiging en diefstal

 

De klant is aansprakelijk voor toegebrachte schade aan het meubilair, instrumenten en en/of materialen van Linda’s pedicure salon.

Diefstal wordt door Linda’s pedicure salon altijd gemeld bij de politie.

 

10. garantie

 

Linda’s pedicure salon geeft een week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie komt te vervallen indien:

·       De klant de adviezen niet heeft opgevolgd

·       De klant de verwijzing vaan een andere discipline niet heeft opgevolgd

·       De klant de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of aanwijzingen heeft gebruikt

 

11. klachten

 

Indien een klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen, schriftelijk worden gemeld aan Linda’s pedicure salon.

Linda’s pedicure salon dient de klant binnen zeven dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht, een adequaat antwoord te geven. Indien de klacht gegrond is dan zal Linda’s pedicure salon de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. Indien Linda’s pedicure salon en de klant net tot een overeenstemming kunnen komen dan kan de klant het geschil voorleggen aan de geschillencommissie.

 

12. Gedrag

 

De klant dient zich in de salon volgens algemeen aanvaarde normen te gedragen. Indien een klant na waarschuwing, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Linda’s pedicure salon het recht de klant de toegang tot de salon te ontzeggen zonder opgaaf van redenen.

 

13. Recht

 

Op elke overeenkomst tussen Linda’s pedicure salon en klant is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie cq de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.